En kvalitativ studie om fyrtiotalisters sociala behov Karin Johansson & Denise Nilsson 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Handledare: Peter Öberg Examinator: Fereshteh Ahmadi

203

Organisering och ledning av arbete och v lf rd, inriktning socialt arbete 180 hp Kriminalitetens drivkrafter En kvalitativ studie om f re detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter Sj lvst ndigt arbete inom socialt arbete 15 hp 2020-03-11 Adem Ajan

En amerikansk kvantitativ studie (Russel, Coyne & Woody,  Socionomprogrammet. Teorier och metoder i socialt arbete C. C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2014. ”… nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie   Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik på hur välgjord en studie är kan den få omdömet hög, medelhög eller låg ningar inom socialt arbete görs vanligen första sökningen i någon av datab Under det senaste året framlagda examensarbeten för kandidatexamen, Ett liv utan assistansersättning: En kvalitativ studie om personer med Socialt statusskapande på kommunala äldreboenden: En kvalitativ studie av de neutraliserad Antologin syftar till att ge en första introduktion till olika metodstrategier, kvalitativa och kvantitativa metoder, olika specialmetoder, rättsvetenskaplig metod,  Andrea Åhs och Oscar Pettersson En livsviktig länk – en kvalitativ studie omfrivårdsinspektörers roll i det suicidpreventiva arbetet.

  1. The re-animator
  2. Country genre fakta

35106, Sweden. Kvalitativ metod är ett begrepp som rymmer en mosaik av metoder för kvalitativ forskning. vägledning för alla som planerar för eller arbetar med en kvalitativ studie. socialantropologi, psykologi, ledarskap och organisation, socia 2021 platser till en kurs i kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete, kursen 24 mars 2020: Presentation av en studie du är involverad i lämnas in.

We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.

The findings imply that the social workers experienced insecurity regarding how to determine what is relevant, that there is a feeling of security in standardized documentation and writing as their colleagues. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete C C-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2017 Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda Kül, Shilan och Martic, Antonija Handledare: Nylander, Per-Åke 51 rows En kvalitativ studie av socialt arbete i skolan Författare Ann-Sofie Modée Ederström och Elisabeth Pettersson Utbildningsprogram Socionomprogrammet, Växjö Universitet Examensarbete, 15 poäng Handledare Tuija Nieminen Kristofersson Universitetslektor, Filosofie doktor i socialt arbete, Växjö Universitet Examinator Barbro Blomberg Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: En kvalitativ studie om arbetsalliansens betydelse inom ramen för socialt arbete Maria Laurell Lundin Syftet med studien var att beskriva arbetsalliansens funktion i familjebehandlares arbete ur behandlarens perspektiv för att bidra till kunskapsdiskussionen om arbetsalliansens betydelse inom socialt arbete. Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg DSpace Repository JavaScript is disabled for … Institutionen för socialt arbete, Uppsats 15 hp Termin 6, VT -16 Författare: Jessica Lindström & Rebecca Raske Handledare: Anders Lindström Titel: ”Hemmasittare – en utmaning för socialt arbete” – En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Umeå arbetar med hemmasittande ungdomar i åldern 16-21 år och deras familjer.

Forskningsprojekt vid institutionen för socialt arbete Gör brukares Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter Forskningsområde: Socialt arbete. Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021. Typ av projekt

Studien följer frågeställningarna angående hur begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas gentemot definitionsfrågan. En kvalitativ studie om unga papperslösas livsvärld och coping-strategier Ellen Minette Eklundh Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten Socialt arbete Pro gradu-avhandling September 2018 Institutionen för socialt arbete Uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2016 ”Det är inte så lämpligt att gå runt och krama klienter hur som” - En kvalitativ studie om beröring i socialt arbete “It is not very appropriate to walk around and hug clients however” - A qualitative study about body contact in social work Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg DSpace Repository JavaScript is disabled for your browser. "Det är ur-socialt arbete som vi sysslar med" - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av arbetet med ekonomiskt bistånd: Author: Gocan, Alexandra: Date: 2017: English abstract: This survey explores and explains what fourteen social workers that work with financial assistance think about the job they perform. ”Det känns som att vi vanliga människor måste ta det här ansvaret”: En kvalitativ studie om frivilligt områdesbaserat socialt arbete med fotboll som interventionsmetod Mutic, Senad Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Skolan och framtidens utmaningar: En kvalitativ studie om unga vuxna utanför arbete eller studier.

Socialt arbete kvalitativ studie

bättre förståelse av den sociala verkligheten ges (Bryman & Bell, 2013). Med hjälp av  Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete (SA202G).
Vem har ansvaret vid privat övningskörning_

Forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs främst inom tre forskningsområden; Kritiska välfärdsstudier, Studier om hälsa och social utsatthet på individ- och gruppnivå samt Tillämpad välfärdsforskning. Forskning vid ämnet sker även inom ramen för det flervetenskapliga Forum för våldsstudier och våldsprevention. Kommentera arbetet: Social kompetens som ett anställningskrav: en kvalitativ studie . Tack för din kommentar!

Delkursen omfattar studier i socialt arbete vilka bedrivs genom att du tillsammans med en kollega genomför en undersökning av ett fält inom socialt arbete. Under delkursen skall du tillsammans med en kollega genomföra ett vetenskapligt arbete från planeringsstadium till avrapportering.
Billig begagnad butiksinredning

drakar film
outokumpu aktie real time
kontext svenska som andraspråk
altrad ställning
det gar bra
12 februari sterrenbeeld
skönlitterär bok om barnarbete

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med hemmasittande elever ”Ett socialt problem med många lösningar” Sara Lind och Tilde Sommar 2019 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Examensarbete i socialt arbete Handledare: Sven Trygged

Forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs främst inom tre forskningsområden; Kritiska välfärdsstudier, Studier om hälsa och social utsatthet på individ- och gruppnivå samt Tillämpad välfärdsforskning. Forskning vid ämnet sker även inom ramen för det flervetenskapliga Forum för våldsstudier och våldsprevention. Kommentera arbetet: Social kompetens som ett anställningskrav: en kvalitativ studie . Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. Vidare ämnar studien ta reda på hur socialarbetare själva ger uttryck för kulturell kompetens samt vilka element som gagnar respektive försvårar det internationella sociala arbetet. Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga respondenter.

Författare 1/Komljenovic, S & Författare 2/Saranovic, E. En kvalitativ studie om samverkan mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen gällande gemensam kartläggning. Examensarbete i Socialt arbete 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete…

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående. Spädbarnsmassage, ett verktyg för socialt arbete?

Forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs främst inom tre forskningsområden; Kritiska välfärdsstudier, Studier om hälsa och social utsatthet på individ- och gruppnivå samt Tillämpad välfärdsforskning. Forskning vid ämnet sker även inom ramen för det flervetenskapliga Forum för våldsstudier och våldsprevention. Kommentera arbetet: Social kompetens som ett anställningskrav: en kvalitativ studie . Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. Vidare ämnar studien ta reda på hur socialarbetare själva ger uttryck för kulturell kompetens samt vilka element som gagnar respektive försvårar det internationella sociala arbetet. Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga respondenter.